You can't pour from an empty 
cup.
Take care of yourself first

AVG - Algemene Verordering Gegevensbescherming

Aanmelding, verwijzing en vergoeding
Omdat wij vinden dat u snel geholpen moet worden met uw klachten hebben wij naast de mogelijkheid u aan te melden via de website een telefonisch spreekuur voor aanmeldingen. Dit spreekuur is op maandag van 19:00 tot 20:00, het telefoonnummer is 06-24685167. Uiteraard kunt u op andere momenten inspreken op de voicemail.

U heeft geen verwijsbrief nodig
Omdat wij werken als zelfstandige psychologen/ therapeuten is een verwijsbrief van de huisarts of GGZ niet nodig en kunnen we meteen aan de slag.

Vergoeding
Omdat wij allemaal breder opgeleid zijn en ons hebben aangesloten bij de VBAG is er voor de sessies een mogelijkheid voor vergoeding door de zorgverzekeraar. U dient hiervoor een aanvullende verzekering te hebben, voor de precieze vergoeding verwijzen wij u naar uw zorgverzekering. (Dit verschilt namelijk per pakket en verzekeraar) Vergoeding komt uit de alternatieve geneeswijzen.

Werkwijze
Als u zich aanmeldt via de website wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen.
Tijdens de intake, het eerste gesprek, wordt u ingeschreven in ons systeem en wordt er een inventarisatie gemaakt van uw klacht (en).
Wij proberen in de eerste sessie al een inschatting te geven van het aantal benodigde sessies en de in te zetten methodieken.
Er wordt een behandelovereenkomst opgesteld en er wordt gestart met de behandeling.

Belangrijk om te weten:
Wij maken van ieder gesprek een verslag dat we met u delen via ons systeem (Digitaal Coach Dossier). Dit is uiteraard geen woordelijk verslag.
Voor uw dossier beschikt u zelf over inloggegevens en wij delen de gegevens alleen met u.

Wij zetten huiswerkopdrachten in om u tussen de afspraken bewust bezig te laten zijn aan de oplossing van uw klacht, hierdoor kunnen wij kortere trajecten aanbieden en ziet u sneller vooruitgang.
Wij delen onze privé telefoonnummers met u om u ook buiten sessies en werktijden hulp te kunnen bieden.
In het begin van een behandeling bestaat de kans dat er een toename van klachten is.


Privacybeleid
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Onze praktijk verwerkt persoonsgegevens van onze klanten en voldoet aan de nieuwe wet.
Privacy is een heel belangrijk thema voor ons.
Omdat wij persoonlijke gegevens van mensen verwerken, is het voor ons van het grootste belang dat uw privacy ten alle tijden wordt gewaarborgd.
Wij vinden het belangrijk dat u er gerust op kunt zijn dat we zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In dit privacybeleid willen we u laten weten hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens we vastleggen en waarom, hoe we zorgen dat uw gegevens veilig zijn en uw rechten met betrekking tot uw data.

Wijzigingen in het Privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent.
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.
Recht tot inzage
Alle persoonsgegevens die we van u verwerken, mag u inzien en aanpassen.

Recht tot vergeten
U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze omgeving te wissen, helaas kan dat niet altijd en in dat geval laten we u natuurlijk altijd weten waarom we uw gegevens niet kunnen wissen.

Cliënten
U bent cliënt als u contact met ons opneemt om gebruik te maken van onze diensten.
U bent dan met een hulpvraag bij ons gekomen en wij hebben u, indien mogelijk, ingepland bij een van ons.
Hiervoor deelt u met ons persoonlijke gegevens zoals hulpvraag, contactgegevens (naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer) en gegevens over uw gezondheid.
Deze gegevens hebben we nodig om ervoor te zorgen dat wij de juiste hulp kunnen bieden en daarnaast voor de administratieve en financiële afhandeling.
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we uw gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen.
Uw informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder uw toestemming, tenzij anders vermeld.

Wat doen we met uw gezondheidsgegevens?
In de basis hebben we deze gegevens nodig om te bepalen welke vaardigheden de behandelaar nodig heeft om u te ondersteunen bij uw hulpvraag.
Zodra wij een afspraak voor u maken worden deze gegevens gebruikt om ons voor te bereiden op het eerste gesprek.

Wat doen we met uw NAW-gegevens?
In de basis worden deze gegevens gebruikt voor de administratieve en financiële afhandeling van de geboden zorg.
Het kan zijn dat we in het incassotraject uw gegevens bijvoorbeeld delen met het incassobureau.

Wat doen we met uw e-mailadres?
Deze gebruiken we om met u te kunnen communiceren.
Tijdens en na de behandeling krijgt u een verzoek om de behandeling te evalueren.

Waar blijft uw data?
Alle data bewaren wij binnen Nederland tenzij anders vermeld.
Persoonsgegevens die nodig zijn voor een lopende behandeling blijven gedurende de behandeling bewaard in het Digitaal Coach Dossier, daarin staat een medisch dossier gekoppeld, dit wordt een jaar na afsluiting van de behandeling gearchiveerd echter hiervoor geldt een bewaarplicht van 20 jaar.

Websitegebruikers
Als websitegebruiker verstrekt u veel minder gegevens aan ons. Toch is het belangrijk om ook, wanneer u enkel onze site gebruikt, te weten welke data er wordt opgeslagen en waarom. Hier vind u dan ook alles over hoe wij omgaan met de data van websitegebruikers.

Cookies
Cookies worden gebruikt om de werking van internetpagina's te verbeteren. Zo gebruiken wij een webstatistieken cookie om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren. Wij kunnen bijvoorbeeld zien welke pagina’s slecht worden bezocht en hierop actie ondernemen.
In uw browser kunt u instellingen voor cookies aanpassen, dit is mogelijk voor elke gebruiker en computer. Meer informatie over cookies en instellingen is te vinden op www.allaboutcookies.org

Google Analytics
Om de websitestatistieken in te zien maken wij gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. Statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website. Voor het gebruik van deze cookie van Google Analytics hoeft geen toestemming gevraagd te worden omdat deze informatie geanonimiseerd is.

Klachtenbeleid
Als VBAG-zorgverleners zijn wij aangesloten bij een geschillencommissie. Wij doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als u die onvrede met uw therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan ondersteunt onze beroepsgroep u hierbij.

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op

Als u er samen niet uitkomt
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk

Inzet klachtenfunctionaris
Om de klachtenfunctionaris in te zetten, neemt u contact op met het secretariaat van de VBAG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen.

Geschillencommissie: bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Kosten
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht.
Op www.zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

TCZ
Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165 - 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Tuchtrecht Complementaire Zorg
Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.

Heeft u een klacht en komt u er met uw zorgverlener niet uit? Neem contact op met de VBAG!

Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.
Praktijk voor Psychologie  & Natuurgeneeskunde D. Swart
Contact:
Praktijk voor Psychologie & Natuurgeneeskunde
De Ronde Tocht 7
1507 CC  Zaandam
T. +31 (0)6 - 246 851 67
KVK: 34296042
BTW-Nr: NL002054277.B71