You can't pour from an empty 
cup.
Take care of yourself first

Algemene Voorwaarden

Praktijk voor Psychologie en Natuurgeneeskunde D. Swart aangesloten bij de VBAG en NIP

Algemene Voorwaarden voor behandeling
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Psycholoog of Natuurgeneeskundige en cliënt.
Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak zoals het afspreken van een consult.

De praktijk is gevestigd op de Ronde Tocht 7

WGBO
Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:
- recht op informatie;
- toestemmingsvereiste voor een behandeling;
- de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
- recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
- geheimhouding van cliëntgegevens.
De voor ons geldende bewaartermijn van persoonsgegevens is 20 jaar.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet inzake de Geneeskunde BehandelOvereenkomst (WGBO) vereisen dat de cliënt nadrukkelijk instemt met behandeling door Praktijk voor Psychologie en Natuurgeneeskunde D. Swart, waarbij het volgende dient te worden overeengekomen:
a. Aard en doel van de behandeling
b. Te verwachten gevolgen of risico’s voor de patiënt
c. Informatie over alternatieve behandelmogelijkheden
d. Te verwachten resultaten
e. Rechten en plichten van cliënten

Hier volgt een toelichting op de behandelingsovereenkomst zoals deze binnen Praktijk voor de Psychologie en Natuurgeneeskunde wordt gehanteerd:
a. Voorafgaand aan de behandeling vinden één á twee intake gesprekken plaats waarin de aanmeldingsklacht wordt uitgediept. Uiteraard is het hierbij belangrijk dat u mij hierin zo volledig en duidelijk mogelijk informeert. Indien hierna nog sprake is van onduidelijkheden omtrent de problematiek, dan kan eventueel aanvullende psychodiagnostisch onderzoek worden verricht/aangevraagd.
Naar aanleiding van de informatie die tijdens de intake (en het aanvullende psychodiagnostische onderzoek) wordt verkregen, wordt een passend behandelplan opgesteld. Hierin kunnen eventuele wensen en aanvullingen van de cliënt worden meegenomen. Vervolgens wordt het behandeltraject, zoals opgesteld in het behandelplan, met de cliënt doorlopen.
NB binnen de praktijk gaan we er van uit dat een (psychologische) behandeling een proces is van ontwikkeling en voortschrijdend inzicht, waarbij doel en werkafspraken gaandeweg worden aangescherpt.
b. Elke (psychologische) behandeling kan als onbedoeld neveneffect hebben: tijdelijk uit balans raken, toename van klachten en/of ongewenste reacties vanuit de omgeving van de patiënt. Ik ben verplicht u te wijzen op dit soort risico’s, maar ik ben er ook op gericht elk risico te minimaliseren.
c. Voor elk probleem bestaan altijd meerdere alternatieve behandelvormen. Ik zal hierop wijzen als ik daar aanleiding toe ziet.
d. Eindresultaten zijn nimmer te voorspellen. Ik streef echter altijd naar verbetering en zal daarbij slechts reële verwachtingen wekken.

Akkoordverklaring: Bij het doornemen van het behandelplan in de sessie en bij het inloggen op het Digitaal Coach Dossier wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze Behandelingsovereenkomst. Dit geldt als ondertekening van de Behandelingsovereenkomst.
Tevens geeft u met uw inlog op het Digitaal Coach Dossier toestemming voor het toesturen van nieuwsbrieven, deze kan ten alle tijden worden ingetrokken.

Ik verstrek uw gegevens of informatie over uw behandeling nooit aan derden zonder uw
toestemming.

Komt de afspraak niet uit?
Verzetten kan kosteloos tot 48 uur voor de afspraak. Tussen 48 en 24 uur voor de afspraak
wordt 50% van de afspraak in rekening gebracht. Binnen 24 uur wordt de gehele afspraak in rekening gebracht.

Liever thuis?
In sommige gevallen kan het makkelijker zijn de vanuit huis te laten plaats vinden, dit is onder andere mogelijk via de online tool of telefonisch. In uitzonderlijke gevallen is een huisbezoek mogelijk.

Betaling
De facturen worden via de e-mail verstuurd. Er geldt een betaaltermijn van 14 dagen. Dit geeft u de mogelijkheid de factuur bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

Indien de betaling na het versturen van de betalingsherinnering uitblijft zijn wij zonder verdere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

Vergoeding
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Bereikbaarheid
In het eerste verslag ontvangt u mijn privé nummer en e-mailadres, mocht er tussen de sessies iets zijn waarbij u het gevoel heeft dat ik iets voor u kan betekenen, whatsapp of e-mail me.

Dossier
U hebt ten alle tijden inzicht in de gegevens die ik verzamel door het digitaal dossier. Dit dossier is zo volledig mogelijk beveiligd en u bepaald wie toegang heeft tot uw dossier, u hebt immers uw wachtwoord.

Vervanging en dossier
Mocht ik onverhoopt ziek zijn of langduriger niet beschikbaar dan regel ik vervanging. Om de vervanging goed te laten verlopen zal ik mijn vervanger inlogcodes verstrekken zodat de behandeling voortgang kan vinden. Deze vervanging is aan dezelfde geheimhouding gebonden.

Duur van sessies
Voor individuele sessies blok ik een uur in de agenda, hiervan is 50 minuten voor de sessie zelf. Het is ook mogelijk langere sessies te boeken (vooral bij relatie-, gezins- en overige systeemtherapie soms aan te raden) hierbij wordt 90 minuten in de agenda geblokt, hiervan
is 75 minuten voor de sessie zelf.

WKKGZ
Alle hulpverleners zijn gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie.

Nederlands recht
Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen de praktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

VBAG
Mijn praktijk is voor de natuurgeneeskunde aangesloten bij de VBAG, hieraan zijn eisen en kwalificaties waaraan ik moet voldoen. Hierbij kunt u denken aan:
Opleidings-, bij- en nascholingsniveau
Richtlijnen in de praktijkvoering
In het bezit zijn van een VOG

Ik conformeer mij aan de interne klachtenregelingen van de VBAG en het tuchtrecht van de

RBCZ/TCZ
Kijk voor meer informatie op:
https://vbag.nl/algemeneinformatie/home.html

Heeft u een klacht bespreek deze eerst met mij, mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u contact op te nemen met de klachtencommissie van de VBAG.

NIP
Voor de psychologische zorg is de praktijk aangesloten bij het NIP.
Bij het NIP geregistreerde psychologen handelen volgens de Beroepscode voor Psychologen.
Twee onafhankelijke tuchtcolleges houden toezicht op de naleving van de Beroepscode, het College van Toezicht en het College van Beroep.

Praktijk voor Psychologie  & Natuurgeneeskunde D. Swart
Contact:
Praktijk voor Psychologie & Natuurgeneeskunde
De Ronde Tocht 7
1507 CC  Zaandam
T. +31 (0)6 - 246 851 67
KVK: 34296042
BTW-Nr: NL002054277.B71